Vedtægter for foreningen Nordsjællandske Keramikere

§ 1. Navn

Nordsjællandske Keramikere.

§ 2. Formålsparagraf

Foreningens formål er gensidig hjælp og støtte på alle områder, der vedrører medlemmernes keramiske arbejde.

§ 3. Medlemmer

For at kunne blive medlem skal man arbejde med keramik på professionelt niveau. Foreningen er hjemmehørende i Nordsjælland, men der er intet bopælskrav til medlemmerne. 

For at blive optaget som medlem skal man have godkendt arbejder af god håndværksmæssig kvalitet og med en formgivningsmæssig/kunstnerisk kvalitet, der kan bidrage positivt til foreningens udstillinger. 

Optagelsesudvalg: Der vælges på generalforsamlingen to og bestyrelsen udpeger af sin midte to medlemmer til optagelses udvalg. Der kan løbende optages nye medlemmer hele året. De til enhver tid gældende regler for optagelse fremgår af foreningens hjemmeside. 

§ 4. Eksklusion

Medlemmer, der bringer foreningen i miskredit eller på anden måde arbejder mod foreningens virke, kan ekskluderes fra foreningen.

§ 5. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på max 7 og minimum 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. For at sikre kontinuitet er 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Alle fremmødte er stemmeberettiget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, hvis flertallet er fremmødt.

Formanden og kassereren tegner foreningen.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Bestyrelsen kan indkaldes ekstraordinært, enten ved formand eller ved to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Foreningen kan ikke stifte gæld.

§ 6. Regnskab

Regnskabsåret følger generalforsamlingen.

§ 7. Indbetaling af kontingent

Sammen med referatet fra generalforsamlingen udsendes der særskilt en opfordring til indbetaling af det årlige kontingent, som skal indbetales senest 14 dage efter.

Ved manglende indbetaling, udsendes rykker ca. 1. juli, hvis der ikke er indbetalt kontingent senest 14 dage efter, har medlemmet udmeldt sig selv.

Hvis et medlem der grundet manglende indbetaling er blevet slettet, igen ønsker at blive medlem kan dette ske op til den årlige generalforsamling, vedkommende kan optages uden om optagelsesudvalget, i op til 3 år efter datoen hvor vedkommende er slettet, dog betales to års kontingent det første år.

Efter 3 år, skal slettede medlemmer optages som nye medlemmer, ved indsendelse af værker til optagelsesudvalget.

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen er øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

Man kan stemme ved skriftlig fuldmagt, max to pr. medlem, samt opstille til tillidsposter ved skriftlig tilkendegivelse.

Dagsorden til generalforsamling
• Valg af ordstyrer og referent.
• Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen.
• Fremlæggelse af regnskab.
• Fastsættelse af kontingent.
• Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse.
• Valg af to medlemmer til optagelsesudvalg.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, på mail eller post.

§ 9. Post

Alt post udsendes per mail.

§ 10. Udstillinger

Foreningen afholder løbende udstillinger.

§ 11. Workshop

Foreningen afholder mindst en årlig workshop.

Hvis der tilmelder sig flere til en workshop end der er plads til, gælder først til mølle princippet.

§ 12. Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemme for.

Vedtægtsændringer fra bestyrelsen skal udsendes mindst 3 uger før afholdelse af generalforsamling.

§ 13. Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning skal evt. formue anvendes til et formål, der fremmer keramisk kunst. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 2022.